szerda

Holdfogyatkozás

Teljes holdfogyatkozás - 2011. június 15.


2011 el­ső hold­fo­gyat­ko­zá­sa a Hold fel­szál­ló cso­mó­já­nak kö­ze­lé­ben kö­vet­ke­zik be a Kí­gyó­tar­tó csil­lag­kép­ben, mint­egy 7°-ra az M8 köd­től. A Hold mé­lyen be­le­me­rül a Föld ár­nyé­ká­ba a rit­ka hosszú ese­mény alatt: a to­ta­li­tás fá­zi­sa ma­ga 100 per­cig tart.

A fo­gyat­ko­zás ada­tai a kö­vet­ke­zők:

Félárnyékos fogyatkozás kezdete: 17:24:34 UT

Részleges fogyatkozás kezdete: 18:22:56 UT

Teljes fogyatkozás kezdete: 19:22:30 UT

Fogyatkozás közepe: 20:12:37 UT

Teljes fogyatkozás vége: 21:02:42 UT

Részleges fogyatkozás vége: 22:02:15 UT

Félárnyékos fogyatkozás vége: 23:00:45 UT

A fo­gyat­ko­zás kö­ze­pe­kor an­nak mag­ni­tú­dó­ja 1,6998, ek­kor a hold­ko­rong kö­ze­pe 5,3 ív­perc­re lesz a ár­nyék­kúp ten­ge­lyé­től. A hold­ko­rong dé­li szé­le 54,2 ív­perc­re lesz a tel­jes ár­nyék szé­lé­től, az észa­ki pe­dig 22,3 ív­perc­re, így a ko­rong észa­ki ré­sze va­ló­szí­nű­leg fé­nye­sebb­nek fog tűn­ni, mint a dé­li, ami mé­lyeb­ben me­rül az ár­nyék­ba.
A fo­gyat­ko­zás a Sa­git­ta­ri­us fé­nyes fel­hői kö­ze­lé­ben kö­vet­ke­zik be, en­nek kör­nye­ze­té­ben több fé­nyes csil­lag is ta­lál­ha­tó: az An­ta­res (mv = +0,92) 15°-kal nyu­gat­ra, a Sha­u­la (mv = +1,63) 14°-kal dél­re, az ε Sgr (mv = +1,85) 15°-kal dél­ke­let­re lesz a fo­gyat­ko­zás he­lyé­től.

A fo­gyat­ko­zás tel­jes egé­szé­ben Af­ri­ka ke­le­ti fe­lé­ből, a Kö­zel-Ke­let­ről, Kö­zép-Ázsi­á­ból és Nyu­gat-Auszt­rá­li­á­ból kö­vet­he­tő nyo­mon. Eu­ró­pa nagy ré­szé­nek meg­fi­gye­lői a je­len­ség ko­rai fá­zi­sa­it nem lát­hat­ják, mert itt a fo­gyat­ko­zás a hold­kel­te előtt kez­dő­dik. Sze­ren­csé­re a to­ta­li­tás már szin­te a tel­jes kon­ti­nens­ről lát­ha­tó lesz, ki­vé­ve Skó­cia és Skan­di­ná­via észa­ki te­rü­le­te­it. Ázsia és Auszt­rá­lia ke­le­ti ré­gi­ó­i­ból és Új Zél­and­ról pe­dig a fo­gyat­ko­zás utol­só fá­zi­sai nem lát­ha­tók, mi­vel ott köz­ben le­nyug­szik a Hold, a to­ta­li­tás azon­ban ezen te­rü­le­tek­ről is meg­fi­gyel­he­tő. A fo­gyat­ko­zás Észak-Ame­ri­ká­ból egy­ál­ta­lán nem lát­ha­tó. A fo­gyat­ko­zás kö­ze­pe­kor a Hold Ma­u­ru­ti­us ész­le­lő­i­nek lesz a ze­nit­jé­ben.
A je­len­ség a 130. Szár­osz-cik­lus 34. fo­gyat­ko­zá­sa. Az 1262 évet (1416-2678) át­fo­gó cik­lus össze­sen 71 fo­gyat­ko­zás­ból (8 fél­ár­nyé­kos, 20 rész­le­ges, 14 tel­jes, 22 rész­le­ges és 7 fél­ár­nyé­kos) áll.

A fo­gyat­ko­zás Ma­gyar­or­szág­ról csak­nem tel­jes egé­szé­ben nyo­mon kö­vet­he­tő.
Forrás: http://www.gothard.hu/astronomy/almanach/eclipses/eclipses.html

Kieg: 06.16:
Tegnap este a jelzett időpontban elkezdtem keresgélni az égen a holdat. Sehol sem találtam, majd esti kocogásunk ideje is elérkezett, elindultunk a szokásos útvonalunkon, és ahogy a házak és fák közül kiértünk, a Hold nem sokkal a horizont felett láthatóvá vált (addig takarták az épületek és a fák), ekkor már túl volt a teljes fogyatkozás fázisán kis ideig néztük, majd tovább futottunk. Úgyhogy sajnos lemaradtam, pedig tényleg érdekelt volna.
Találtam egy cikket néhány képpel az origo.hu-n, illetve egy 2008.-as holdfogyatkozásról találtam nagyon látványos képeket a Magyar Csillagászati Egyesület oldalán
(a képre kattintva elindul a folyamatról készített animáció)

Nincsenek megjegyzések: